Documentació inscripció

Procediment inscripció al club i actualització de dades

En aquest apartat trobareu un resum dels passos a seguir per:

 • Donar-se d’alta al club
 • Actualitzar les dades de contacte
 • Tramitar la fitxa federativa

Jugadors/es del club

En el cas de jugadors/es del club, recordar-vos que per la tramitació de la fitxa federativa caldrà la signatura del jugador/a, i en cas que aquest sigui menor d’edat, també serà necessària la del pare/mare o tutor legal.

Els documents a lliurar són els següents:

 • Sol·licitud de llicència federativa signada pel jugador/a i el pare/mare/tutor (model llicència)
 • Certificat mèdic en el cas que NO passeu la revisió mèdica en el centre de referència del club
 • Foto actualitzada del jugador (aquells que l’any passat ja la vàreu lliurar no cal).

Per simplificar el procés de recollida cal que ens envieu la documentació per mitjans electrònics (data límit 20 de setembre):

 • Enviar els documents digitalitzats al correu del club: club.basquet.la.garriga@gmail.com
 • Adjuntar els documents digitalitzats a la vostra fitxa de soci (l’enllaç el rebreu per correu electrònic)

En el cas que tingueu problemes per enviar-la telemàticament també la podeu lliurar als entradors o coordinadors del club.

Jugadors/es nous al club

En el cas de jugadors nous al club heu d’emplenar el següent formulari de sol·licitud d’alta (http://cblagarriga.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php) i adjuntar en el mateix una còpia digitalitzada (en format imatge o PDF i que no pesi més de 2MB) dels següents documents:

 • DNI/NIE, passaport o llibre de família en cas de no tenir document acreditatiu del jugador/a
 • Targeta sanitària individual del jugador/a
 • Fotografia del jugador/a
 • Carta de baixa del club origen (només en els casos de jugadors/es que la temporada anterior jugaven en un altre club)
 • Certificat mèdic en el cas que no passeu la revisió mèdica en el centre de referència del club.
 • Sol·licitud de llicència federativa degudament signada pel jugador i el pare/mare o tutor: (model llicència)

En el cas que tingueu problemes per enviar-la telemàticament també la podeu lliurar als entradors o coordinadors del club.

Certificat mèdic

Aquells jugadors/es que vulguin anar a un centre mèdic diferent al que proposa el club hauran de retornar degudament emplenat, signat i segellat el certificat mèdic adjunt:

 

 

Deixa un comentari