Socis

Fes-te soci  /  Avantatges

Tal i com estableixen els nostres estatuts existeixen els següents tipus de socis:

  • Soci/sòcia numerari: és la persona física, major d’edat, que s’inscriu al Club amb tots els drets i obligacions que s’estableixen en aquests Estatuts, i satisfan la quota social que s’estableixi. Hi ha, un soci/sòcia numerari obligatori per jugador/a menor de 18 anys. Cada jugador/a aporta obligatòriament un soci/sòcia numerari al Club que pot ser el pare o la mare o tutor legal.
  • Socis/Sòcies jugadors/es: és la persona física que s’inscriu per a la pràctica del bàsquet dins del Club i tindrà una quota anual de pagament fixada per la junta directiva. Les persones menors de divuit anys seran qualificades com a socis/sòcies jugadors/es. Passaran automàticament a ser socis/sòcies numeraris en complir la majoria d’edat.
  • Socis/sòcies familiars: és la persona física amb vinculació familiar amb el jugador/a que no és soci/sòcia numerari. El soci/sòcia familiar pot ser el pare o mare que no és numerari i totes aquelles persones amb vinculació familiar amb la jugadora com ara germans/es, padrins/es, tiets/es. La figura del soci/sòcia familiar permet facilitar a tots aquells pares o mares que no són numeraris ser també socis/sòcies del Club per una quota inferior que s’estableixi. A diferència dels numeraris, els familiars no tenen dret a vot a l’assemblea.
  • Socis/sòcies honoraris: aquelles persones que per serveis notoris al Club o a l’esport en general, la junta directiva pugui conferir aquesta distinció, i tindran un lloc preferent als actes oficials de l’Entitat.
  • Socis/Sòcies protectors: aquelles persones físiques, o que ostentant la representació d’una empresa o entitat, satisfacin voluntàriament una quota superior a l’establerta, que patrocinin algun dels equips del Club o bé contribueixin de forma significativa al desenvolupament i manteniment del Club. La condició de soci protector finalitzarà quan així ho determini una de les dues parts.