Organigrama

El club s’organitza de la següent manera:

Àrea de direcció

L’àrea de direcció sota la responsabilitat del President/a i suport del Secretari/ària. Li correspon:

 • Vetllar pel compliment de les tasques de les diferents àrees.
 • Preparar l’ordre del dia de les reunions de Junta directiva i la seva coordinació.
 • Elaborar la documentació reguladora i de funcionament del Club.
 • Elaborar la memòria d’activitats i programació anuals.
 • Gestió protocol·lària.
 • Gestió i manteniment de la base de dades de socis i membres del Club.
 • Gestió de l’assemblea general del Club.

Àrea de gestió econòmica

L’Àrea de gestió econòmica sota la responsabilitat del Tresorer/a i amb el suport del president/a. Li correspon:

 • Realitzar el pressupostos anuals i vetllar per el seu compliment.
 • Cercar noves fonts d’ingressos i finançament per activitats especials.
 • Vetllar per la transparència de les dades.
 • Tutelar el funcionament econòmic del club.
 • Cercar empreses que subvencionin alguna de les necessitats de funcionament del club.
 • Tutelar el funcionament econòmic de les campanyes econòmiques
 • Gestió del cobrament de les quotes dels jugadors.

Àrea esportiva

L’àrea esportiva estarà sota la coordinació general d’un membre de la Junta. Li correspon:

 • Coordinar l’adquisició del material esportiu necessari per desenvolupar l’activitat esportiva de la entitat.
 • Coordinar la planificació i convocatòries de les reunions de pares específiques dels grups.
 • Relacions esportives amb d’altres entitats.
 • Coordinar i fer el seguiment esportiu dels diferents equips.
 • Recolzar la tasca del coordinador per un millor desenvolupament dels seus objectius.
 • Coordinar les revisions mèdiques dels esportistes.
 • Gestió i tramitació de les llicencies federatives.
 • Coordinar taules partits de promoció.

Àrea social

L’àrea social estarà sota la coordinació d’un membre de la Junta i assumeix les funcions de manteniment, impuls i desenvolupament de les relacions del Club amb els seus membres. Li correspon:

 • Programar i coordinar les activitats especials (Torneig de Nadal, presentació, cloenda, etc.).
 • Estimular la participació dels pares en els seus respectius grups i vetllar per el manteniment del bon ambient entre ells.
 • Mantenir la representació de l’entitat en aquells organismes que la junta directiva designi.
 • Organitzar i mantenir les campanyes econòmiques especials i permanents.

Àrea de comunicació

Àrea de comunicació estarà sota la coordinació d’un membre de la Junta. Li correspon:

 • Vetllar per la correcta informació de tots els socis vers el funcionament del Club.
 • Manteniment de canals de comunicació regulars amb els socis mitjançant butlletins, revistes, trobades, reunions i d’altres.
 • Planificar i executar, a través de diferents canals de comunicació, les activitats de difusió del Club.
 • Crear i mantenir eines de comunicació del web 2.0.
 • Crear i mantenir la web del Club.
 • Realitzar les fotografies dels diferents equips del Club.

Coordinació esportiva

La coordinació esportiva s’encarrega d’organitzar els equips, entrenadors, les competicions i els esdeveniments esportius del Club Bàsquet La Garriga. Actualment en el nostre club existeixen dos coordinadors:

 • Jaume Serra: coordinador equips petits (escola de bàsquet i preminis)
 • Oriol Sabata: coordinador resta equips (des de categoria mini fins a sènior, incloent equips de veterans)

Els coordinadors esportius seran el nexe d’unió entre els entrenadors dels equips i la junta directiva. Li correspon, d’acord amb els mandats de la Junta Directiva i l’Assemblea General:

 • Marcar els objectius esportius anuals de cada equip i vetllar pel seu assoliment.
 • És el responsable de la bona marxa esportiva de l’entitat i de tenir cura del material necessari, i del seu manteniment.
 • Cercar entrenadors i estimular les activitats esportives que cregui necessàries.
 • Coordinar els entrenaments, horaris i condicions dels mateixos.
 • Cercar els equips, àrbitres i permisos necessaris per a les activitats esportives, fora de les activitats organitzades per part de la FCBQ.
 • Transmetre a la Junta Directiva les necessitats i inquietuds dels equips.
 • Decidir la inscripció i participació en diferents competicions.
 • Participar com assessor en la junta directiva en tot allò que afecti a la vessant esportiva del club.