Composició i estructura

El Club Bàsquet La Garriga compta amb els següents òrgans de govern, segons es regula en els Estatuts:

 • Assemblea General
 • Junta Directiva
 • Comissions creades per l’assemblea general o la junta directiva.

I les següents figures:

 • Coordinadors esportius, Delegats, Entrenadors/monitors, jugadors i la resta de socis.

Aquests òrgans, vetllaran perquè les activitats del club en desenvolupin d’acord a les normes establertes i segons el projecte establert.
Els òrgans del club garantiran, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici dels drets reconeguts als jugadors, entrenadors, delegats, pares i mares, així com dels socis i vetllaran pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots les membres del Club en la vida del mateix, en la seva gestió i en la seva avaluació.

Junta directiva

La junta directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general.

La junta actual del club està formada per:

 • President: Raimon Nualart Mercadé (des del 30/11/2016)
 • Secretari: Xavier Bielsa (des del 20/09/2018 en substitució del Sr. Jordi Codina Cuspinera)
 • Tresorer: Jordi Saló Vila (des del 30/11/2016)
 • Vocal: Carles Vilar Canamasas (des del 30/11/2016)
 • Vocal: Francesca Farré Miró (des del 30/11/2016)
 • Vocal: Jordi Salvany Guiu (des del 14/04/2014)
 • Vocal: Jordi Coma Miralles (des del 30/11/2016
 • Vocal: Montserrat Bonet Viura (des del 30/11/2016)

El seu mandat finalitzarà el 30 de novembre del 2022.

Comissió disciplinària

Per tal d’aconseguir un millor equilibri i una millor imparcialitat en la consideració d’un cas en concret de disciplina, s’ha creat una comissió, que s’encarrega de vetllar per la correcta aplicació del reglament de règim intern del club. Aquesta comissió es crea com un òrgan consultiu per a la junta directiva del club

La Comissió disciplinària, per delegació de la Junta Directiva, serà l’encarregada d’establir les sancions de totes les faltes, donant compte posteriorment a la Junta Directiva en la primera reunió que es celebri.

Els membres que conformen aquesta Comissió són els següents:

 • Raimon Nualart, com a president
 • Oriol Sabata, com a coordinador
 • Jaume Serra, com a entrenador
 • Marc Casanova, com a jugador major de 16 anys